King Rama9

“…สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง…”

 

 พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน 15 มกราคม 2519

 

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ 

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานร้านเอาท์ดอร์วิชั่น

เข้าสู่เวปไซด์